Tournament Name: 17th Inter Kodava Sangha Shuttle Badminton Tournament 2023-24, Category: MD-40
 •  
 • C Vicky T
 • 22-07-2023, 5:00pm, C1
 • B Kushalappa
 •  
 • B Sajan S
 • 22-07-2023, 5:00pm, C2
 • U Vikram
 •  
 • K Chethan B
 • 22-07-2023, 5:20pm, C1
 • P Bopanna
 •  
 • N K Bopanna
 • 22-07-2023, 5:20pm, C2
 • C Prajwal
 •  
 • C Vinu
 • 22-07-2023, 5:40pm, C1
 • B Somanna
 •  
 • C Bansi
 • 22-07-2023, 5:40pm, C2
 • C Ganapathy
 •  
 • M Rohan S
 • 22-07-2023, 6:00pm, C1
 • N T Kishore
 •  
 • N Likhith
 • 22-07-2023, 6:00pm, C2
 • K Anil M
 •  
 •  
 • Winner
 • 22-07-2023, 6:20pm, C1
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 22-07-2023, 6:20pm, C2
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 22-07-2023, 6:40pm, C1
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 22-07-2023, 6:40pm, C2
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner
 • 22-07-2023, 7:00pm, C1
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 22-07-2023, 7:00pm, C2
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner
 • 22-07-2023, 7:20pm, C1
 • Winner
 •