Tournament Name: Badminton Tournament 2023, Category: GU-13
 •  
 • Ridhvika Patra
 • 06-08-2023, 11:00am, C4
 • Khushi Garg
 •  
 • Ananya Mital
 • 06-08-2023, 11:00am, C5
 • PRATHISTA
 •  
 • Tanvi N
 • 06-08-2023, 11:20am, C4
 • Chetana Santhosh
 •  
 • Avishee Sharma
 • 06-08-2023, 11:20am, C5
 • Saniha Chethan
 •  
 • HARSHINI
 • 06-08-2023, 11:40am, C4
 • Keona Grace Joshua
 •  
 • Vinod Kumar Shivaprakasam
 • 06-08-2023, 11:40am, C5
 • TBD
 •  
 • Adithi Rao
 • 06-08-2023, 12:00pm, C4
 • Chittara S
 •  
 • Sagarika Ratakonda
 • 06-08-2023, 12:00pm, C5
 • TBD
 •  
 •  
 • Ridhvika Patra
 • 06-08-2023, 12:20pm, C4
 • PRATHISTA
 •  
 • Chetana Santhosh
 • 06-08-2023, 12:20pm, C5
 • Saniha Chethan
 •  
 • HARSHINI
 • 06-08-2023, 12:40pm, C4
 • Vinod Kumar Shivaprakasam
 •  
 • Adithi Rao
 • 06-08-2023, 12:40pm, C5
 • Sagarika Ratakonda
 •  
 •  
 • Ridhvika Patra
 • 06-08-2023, 1:00pm, C4
 • Chetana Santhosh
 •  
 • HARSHINI
 • 06-08-2023, 1:00pm, C5
 • Adithi Rao
 •  
 •  
 • Chetana Santhosh
 • 06-08-2023, 1:20pm, C4
 • Adithi Rao
 •