Tournament Name: Badminton Tournament 2023, Category: BU-15
 •  
 • Tanmay Tejas Chivukula
 • 06-08-2023, 1:40pm, C1
 • Lairikyengbam Danish
 •  
 • Abhivyakti Abhivyakthi
 • 06-08-2023, 1:40pm, C2
 • Ashwin
 •  
 • AJAY KANNAN A V
 • 06-08-2023, 1:40pm, C3
 • TBD
 •  
 • Pravar Arnav Koppaka
 • 06-08-2023, 1:40pm, C4
 • TBD
 •  
 • Shivaraj k k
 • 06-08-2023, 1:40pm, C5
 • TBD
 •  
 • Mukesh
 • 06-08-2023, 2:00pm, C1
 • TBD
 •  
 • AMRUTH KRISHNAN NAMBIAR
 • 06-08-2023, 2:00pm, C2
 • TBD
 •  
 • Kushaal Muthugaduru
 • 06-08-2023, 2:00pm, C3
 • TBD
 •  
 • Vihaan sudhan
 • 06-08-2023, 2:00pm, C4
 • TBD
 •  
 • Sathvik K  Pookat
 • 06-08-2023, 2:00pm, C5
 • TBD
 •  
 • Kaushik Reddy
 • 06-08-2023, 2:20pm, C1
 • TBD
 •  
 • Diganth v V
 • 06-08-2023, 2:20pm, C2
 • TBD
 •  
 • Abhilash
 • 06-08-2023, 2:20pm, C3
 • TBD
 •  
 • Mayank Singh
 • 06-08-2023, 2:20pm, C4
 • TBD
 •  
 • Srikara P Rao
 • 06-08-2023, 2:20pm, C5
 • TBD
 •  
 • Subrahmanya
 • 06-08-2023, 2:40pm, C1
 • TBD
 •  
 •  
 • Tanmay Tejas Chivukula
 • 06-08-2023, 2:40pm, C2
 • Abhivyakti Abhivyakthi
 •  
 • AJAY KANNAN A V
 • 06-08-2023, 2:40pm, C3
 • Pravar Arnav Koppaka
 •  
 • Shivaraj k k
 • 06-08-2023, 2:40pm, C4
 • Mukesh
 •  
 • AMRUTH KRISHNAN NAMBIAR
 • 06-08-2023, 2:40pm, C5
 • Kushaal Muthugaduru
 •  
 • Vihaan sudhan
 • 06-08-2023, 3:00pm, C1
 • Sathvik K  Pookat
 •  
 • Kaushik Reddy
 • 06-08-2023, 3:00pm, C2
 • Diganth v V
 •  
 • Abhilash
 • 06-08-2023, 3:00pm, C3
 • Mayank Singh
 •  
 • Srikara P Rao
 • 06-08-2023, 3:00pm, C4
 • Subrahmanya
 •  
 •  
 • Tanmay Tejas Chivukula
 • 06-08-2023, 3:00pm, C5
 • AJAY KANNAN A V
 •  
 • Shivaraj k k
 • 06-08-2023, 3:20pm, C1
 • Kushaal Muthugaduru
 •  
 • Sathvik K  Pookat
 • 06-08-2023, 3:20pm, C2
 • Kaushik Reddy
 •  
 • Abhilash
 • 06-08-2023, 3:20pm, C3
 • Subrahmanya
 •  
 •  
 • Tanmay Tejas Chivukula
 • 06-08-2023, 3:20pm, C4
 • Shivaraj k k
 •  
 • Kaushik Reddy
 • 06-08-2023, 3:20pm, C3
 • Abhilash
 •  
 •  
 • Tanmay Tejas Chivukula
 • 06-08-2023, 3:40pm, C1
 • Kaushik Reddy
 •