Tournament Name: Events Bangalore presents open kids badminton tournament , Category: BU-15
 •  
 • 1 H Vikas Prabhu Prabhu 
 • 15-04-2023, 12:30pm, C1
 • Nagulan G
 •  
 • 3 Ved Vijay Pai 
 • 15-04-2023, 12:30pm, C2
  4 (sunshine academy )
 • Satvik H Warad H Warad
 •  
 • 5 (i sports)Saiesh Ganjiyavar 
 • 15-04-2023, 12:50pm, C1
  6 (badmintonium academy)
 • Aditya Ansuman Ansuman
 •  
 • 7 (kss smashers)Dhanvanth Solai S 
 • 15-04-2023, 12:50pm, C2
 • TBD
 •  
 • 9 Madhusudan Singh 
 • 15-04-2023, 1:10pm, C1
  10 
 • TBD
 •  
 • 11 (leba badminton academy ho)Sharukesh V P V P 
 • 15-04-2023, 1:10pm, C2
  12 
 • TBD
 •  
 • 13 Shreyas  
 • 15-04-2023, 1:30pm, C1
  14 
 • TBD
 •  
 • 15 Rishabh  
 • 15-04-2023, 1:30pm, C2
  16 
 • TBD
 •  
 •  
 • Winner 
 • 15-04-2023, 1:50pm, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 15-04-2023, 1:50pm, C2
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 15-04-2023, 2:10pm, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 15-04-2023, 2:10pm, C2
   
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner 
 • 15-04-2023, 2:30pm, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 15-04-2023, 2:30pm, C2
   
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner 
 • 15-04-2023, 2:50pm, C1
   
 • Winner
 •