Tournament Name: Suprad Kids State Open Badminton Tournament Series-1, Category: BU-15
 •  
 • Saiesh Ganjiyavar
 • 06-03-2021, 3:00pm, C1
 • Hrishikesh Honawad
 •  
 • Rehan Aariz
 • 06-03-2021, 2:00am, C1
 • Rohit Kulkarni
 •  
 • Advik Meda
 • 06-03-2021, 2:20am, C3
 • Samarth Sunil
 •  
 • Samhith Krishna D
 • 06-03-2021, 3:00pm, C4
 • Manoj Umarani
 •  
 • ArjunR Koundinya
 • 06-03-2021, 3:00pm, C5
 • TBD
 •  
 • Siddarth Reddy
 • 06-03-2021, 2:40am, C1
 • TBD
 •  
 • Rohan Koshy
 • 06-03-2021, 3:40pm, C2
 • TBD
 •  
 • Shakti Vijay
 • 06-03-2021, 3:40pm, C3
 • Harshil Aiyappa AIYAPPA
 •  
 •  
 • Hrishikesh Honawad
 • 06-03-2021, 3:40pm, C4
 • Rehan Aariz
 •  
 • Advik Meda
 • 06-03-2021, 3:40pm, C5
 • Manoj Umarani
 •  
 • ArjunR Koundinya
 • 06-03-2021, 4:20pm, C1
 • Siddarth Reddy
 •  
 • Rohan Koshy
 • 06-03-2021, 3:00am, C2
 • Shakti Vijay
 •  
 •  
 • Hrishikesh Honawad
 • 06-03-2021, 4:20pm, C3
 • Manoj Umarani
 •  
 • ArjunR Koundinya
 • 06-03-2021, 4:20pm, C4
 • Shakti Vijay
 •  
 •  
 • Hrishikesh Honawad
 • 06-03-2021, 4:20pm, C5
 • ArjunR Koundinya
 •