Tournament Name: Suprad Kids State Open Badminton Tournament Series-1, Category: BU-11
 •  
 • Adrin Edward
 • 06-03-2021, 9:00am, C1
 • TBD
 •  
 • Thrishan Kumar M
 • 06-03-2021, 9:00am, C2
 • Chirag Prakash Prakash
 •  
 • Shyam Bindiganavile
 • 06-03-2021, 9:00am, C3
 • Rahul Viraj
 •  
 • TBD
 • 06-03-2021, 9:40am, C1
 • Harihasan Maniraja
 •  
 • TBD
 • 06-03-2021, 9:40am, C2
 • Chiranthana. S Bhat
 •  
 • TBD
 • 06-03-2021, 9:40am, C3
 • Shaan Raghu
 •  
 • Saiesh Ganjiyavar
 • 06-03-2021, 10:20am, C1
 • A Harshith Venkat Sai
 •  
 • Dhruv Chikkamath
 • 06-03-2021, 10:20am, C2
 • Siddhanth Karur
 •  
 •  
 • Adrin Edward
 • 06-03-2021, 10:00am, C1
 • Thrishan Kumar M
 •  
 • Shyam Bindiganavile
 • 06-03-2021, 11:00am, C1
 • Harihasan Maniraja
 •  
 • Chiranthana. S Bhat
 • 06-03-2021, 11:00am, C2
 • Shaan Raghu
 •  
 • Saiesh Ganjiyavar
 • 06-03-2021, 11:00am, C3
 • Siddhanth Karur
 •  
 •  
 • Thrishan Kumar M
 • 06-03-2021, 11:40am, C1
 • Shyam Bindiganavile
 •  
 • Shaan Raghu
 • 06-03-2021, 11:40am, C2
 • Saiesh Ganjiyavar
 •  
 •  
 • Shyam Bindiganavile
 • 06-03-2021, 11:40am, C3
 • Saiesh Ganjiyavar
 •