Tournament Name: Prisha Juniors State Open Tournament Season-1, Category: BU-17
 •  
 • Harshith S
 • 17-01-2021, 2:30pm, C1
 • Sandeepkumar R
 •  
 • Ricky Mahesh
 • 17-01-2021, 2:30pm, C2
 • PRAVARARCHITH Rudrakshala Matam
 •  
 • Sashwath Sripathy
 • 17-01-2021, 2:30pm, C3
 • ANISH KR
 •  
 • Ayush Thaker
 • 17-01-2021, 2:30pm, C4
 • Aditya Tripathi
 •  
 • Pavan Kumar K.N
 • 17-01-2021, 2:30pm, C5
 • Arjun Bhagat
 •  
 • Adwaith Anil
 • 17-01-2021, 2:30pm, C6
 • INFANT AROCKIARAJ M
 •  
 • Dineshkumar R
 • 17-01-2021, 2:50pm, C1
 • TBD
 •  
 • SANATH SHEKHAR
 • 17-01-2021, 2:50pm, C2
 • TBD
 •  
 • Ninad Kulkarni
 • 17-01-2021, 2:50pm, C3
 • TBD
 •  
 • V Gaurav rao V
 • 17-01-2021, 2:50pm, C4
 • TBD
 •  
 • Chidananda DM
 • 17-01-2021, 2:50pm, C5
 • TBD
 •  
 • Vishnu Lakshman
 • 17-01-2021, 2:50pm, C6
 • TBD
 •  
 • Pratham Prasanna
 • 17-01-2021, 3:10pm, C1
 • TBD
 •  
 • Chirag Bananda
 • 17-01-2021, 3:10pm, C2
 • TBD
 •  
 • Lal Sai Samit
 • 17-01-2021, 3:10pm, C3
 • TBD
 •  
 • PRATHEESH P
 • 17-01-2021, 3:10pm, C4
 • TBD
 •  
 •  
 • Sandeepkumar R
 • 17-01-2021, 3:10pm, C5
 • PRAVARARCHITH Rudrakshala Matam
 •  
 • ANISH KR
 • 17-01-2021, 3:10pm, C6
 • Aditya Tripathi
 •  
 • Arjun Bhagat
 • 17-01-2021, 3:30pm, C1
 • INFANT AROCKIARAJ M
 •  
 • Dineshkumar R
 • 17-01-2021, 3:30pm, C2
 • SANATH SHEKHAR
 •  
 • Ninad Kulkarni
 • 17-01-2021, 3:30pm, C3
 • V Gaurav rao V
 •  
 • Chidananda DM
 • 17-01-2021, 3:30pm, C4
 • Vishnu Lakshman
 •  
 • Pratham Prasanna
 • 17-01-2021, 3:30pm, C5
 • Chirag Bananda
 •  
 • Lal Sai Samit
 • 17-01-2021, 3:30pm, C6
 • PRATHEESH P
 •  
 •  
 • PRAVARARCHITH Rudrakshala Matam
 • 17-01-2021, 3:50pm, C1
 • Aditya Tripathi
 •  
 • Arjun Bhagat
 • 17-01-2021, 3:50pm, C2
 • Dineshkumar R
 •  
 • Ninad Kulkarni
 • 17-01-2021, 3:50pm, C3
 • Vishnu Lakshman
 •  
 • Pratham Prasanna
 • 17-01-2021, 3:50pm, C4
 • Lal Sai Samit
 •  
 •  
 • PRAVARARCHITH Rudrakshala Matam
 • 17-01-2021, 3:50pm, C5
 • Dineshkumar R
 •  
 • Ninad Kulkarni
 • 17-01-2021, 3:50pm, C6
 • Lal Sai Samit
 •  
 •  
 • Dineshkumar R
 • 17-01-2021, 4:10pm, C1
 • Ninad Kulkarni
 •