Tournament Name: Prisha Juniors State Open Tournament Season-1, Category: BU-09
 •  
 • Mohiteshwar Gante
 • 17-01-2021, 10:00am, C1
 • Muhammed Masood
 •  
 • Krishna Pradyuth
 • 17-01-2021, 10:00am, C2
 • Dhruv Chikkamath
 •  
 • Siddhanth Karur
 • 17-01-2021, 10:00am, C3
 • YK Hubballi AC
 •  
 • Siddharth S Nair
 • 17-01-2021, 10:20am, C1
 • Harshal AD
 •  
 • Gautham Nair
 • 17-01-2021, 10:20am, C2
 • Prabhu dharwad AE
 •  
 • Nikhil Parameswaran
 • 17-01-2021, 10:20am, C3
 • Prakash AF
 •  
 • Danvin P
 • 17-01-2021, 10:40am, C1
 • Zubed sharif AG
 •  
 • Rithvik Bhat
 • 17-01-2021, 10:40am, C2
 • Dharam singh AI
 •  
 •  
 • Mohiteshwar Gante
 • 17-01-2021, 10:40am, C3
 • Dhruv Chikkamath
 •  
 • Siddhanth Karur
 • 17-01-2021, 11:00am, C1
 • Siddharth S Nair
 •  
 • Gautham Nair
 • 17-01-2021, 11:00am, C2
 • Nikhil Parameswaran
 •  
 • Danvin P
 • 17-01-2021, 11:00am, C3
 • Rithvik Bhat
 •  
 •  
 • Dhruv Chikkamath
 • 17-01-2021, 11:20am, C1
 • Siddharth S Nair
 •  
 • Gautham Nair
 • 17-01-2021, 11:20am, C2
 • Rithvik Bhat
 •  
 •  
 • Siddharth S Nair
 • 17-01-2021, 11:20am, C3
 • Gautham Nair
 •