JUNIOR KIDS BADMINTON TOURNAMENT
Conducted By:EVENTS BANGALORE
 manojs7090@gmail.com
 7090024266
Players of BU-13
Sl NO. Players
1 Prem Sai Ram
2 Anindyo Mukewar
3 SAMVITH RAMESH
4 Shreyas Alvin V
5 8 Vihaan
6 1 jayaharsha vardhan varma
7 Vineeth Ashok Kumar Vineeth Ashok Kumar
8 5 Pratap
9 6 Neev Adigon
10 HARSHITH SAI Harshith Dhuleholi
11 9 GnanRishik
12 Hetarth