EXCELLENT SPORTS ACADEMY presents ALL INDIA MEGA KIDS BADMINTON EVENT, 1st ANNIVERSARY CUP OF EXCELL
Conducted By:Kashi
 kashi7569@gmail.com
 9972741613
Players of GU-11
Sl NO. Players
1 Prajna Vanakudari
2 Hrithika A Patil
3 SUBODHINI JALIHAL
4 Riyanka M Yadav
5 Jerusha Harigal
6 Sannidhi S Hanchin
7 Samanvitha Gajula
8 Sanskriti Chauhan
9 Anagha Biradar
10 Vaishnavi Biradar
11 Pragna H
12 Shresta Hulyal
13 Umadevi Vedda
14 Jasmine Gundimi
15 Pushti kyamangoudar