EXCELLENT SPORTS ACADEMY presents ALL INDIA MEGA KIDS BADMINTON EVENT, 1st ANNIVERSARY CUP OF EXCELL
Conducted By:Kashi
 kashi7569@gmail.com
 9972741613
Players of BU-13
Sl NO. Players
1 Samanyu Deshpande
2 Silas Fernandes
3 Pranat Vanakudari
4 Siddarth raju
5 Hridhaan Asundi
6 Naman Hasabe
7 Sharva birajdar
8 NAGASHRAVAN GOUDAR
9 Pradyot
10 Supreet Chavaraddi
11 Pritam Nilaj
12 Vishwaradhya Hiremath
13 Rithvik k Y
14 Suryatej Reddy Tapal
15 Mahantaswamya M V
16 Saksham Shyadambi
17 Hanok Williams
18 SAAHAS CHEKURI
19 Harshith Sai Sai
20 Ayush Patil
21 Kartik Patil
22 Aditya Hoskatti
23 Ketan Solanki
24 Aarav Sonnad
25 Mayak Barge
26 Sai Gurunath
27 Chirag
28 Nishanth
29 Dhanvin U S
30 Sankalp Payannavar
31 Aarohan Roshanjeeth
32 Vansh D