EXCELLENT SPORTS ACADEMY presents ALL INDIA MEGA KIDS BADMINTON EVENT, 1st ANNIVERSARY CUP OF EXCELL
Conducted By:Kashi
 kashi7569@gmail.com
 9972741613
Players of BU-11
Sl NO. Players
1 Samanyu Deshpande
2 Aarohan Roshanjeeth
3 Silas Fernandes
4 ANURAG ANIL NAYAK
5 Vishwaradhya Hiremath
6 Rithvik k Y
7 Suryatej Reddy Tapal
8 Mahantaswamya M V
9 Vedant Raju
10 Jaivardhan N Kadakol
11 Aryan Langoti
12 Harshith Sai Sai
13 Kartik Patil
14 Pratham Hegde
15 Praneeth Hegde
16 Nischith Bhat
17 S K Srujan
18 Ronit Sollapur
19 Aarav Sonnad
20 Mayak Barge
21 Jayanth Bhaskar
22 VISHWAJITH INAMATI
23 Sohel hangi
24 Nishanth
25 Chethan kumar