Lakshyan Squash Oct 2023
Conducted By:Lakshyan Academy Of Sports
 info@lakshyansports.com
 9035457695
Players of MS-45
Sl NO. Players
1 Anoop Kabadwal
2 Santosh Menon
3 Ankur Srivastava
4 Rajiv Subramanian
5 Jeganraj Jeyaprakasam
6 Ravi Manik
7 Pradeep Kumar Nair P
8 Raghu Mallena
9 Mazher Ahmed
10 Pavaki Dhir
11 Arunachaleswaran
12 Rajesh Krishnan
13 Rakshit daga
14 Bhooshan
15 Nitan Tyagi
16 Amrish Thakkar
17 Amitabh Satyam
18 Naresh Bhat