Lakshyan Squash Oct 2023
Conducted By:Lakshyan Academy Of Sports
 info@lakshyansports.com
 9035457695
Players of MS-35
Sl NO. Players
1 Sandeep Subramanya
2 Piyush Gattani
3 Praveen Murthy
4 Praveen Srinivasan
5 Sudhakar P
6 AJITESH NAIR
7 Ankit bhandari
8 Kanishka Sathe
9 Rahul Gupta
10 Pradeep Kumar Sheokand
11 Sandeep Hiremath
12 Vikram agrawal
13 Rahul Kedia
14 Rohan Anand
15 RAVI TERIAR